Senast uppdaterad: 2022-05-09

Behandling av personuppgifter

Prorenata AB, org. nr. 556827-5555, Skeppsbron 30 11133 Stockholm (“Prorenata”, “vi”, “oss”, “vår”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter (PU) vi samlar om dig. Prorenata värnar om din personliga integritet. Denna informationstext förklarar hur Prorenata samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd och vår behandling av dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskyddsombud@prorenata.se

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som t.ex. IP-adress eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Behandling av personuppgifter

Med behandling menas allt som vi på Prorenata gör med dina personuppgifter. Till exempel när vi samlar in, sorterar eller bearbetar personuppgifter.

Hur samlar vi in personuppgifter om dig?

Hos oss kan dina personuppgifter registreras till exempel när du skickar in intresseformulär eller kontaktar oss på annat sätt. När du skickar e-post, lämnar en synpunkt, ställer en fråga, skriver till oss via sociala medier eller använder en e-tjänst, kan dina personuppgifter registreras. Tänk på att inte skicka känslig information till oss via e-post, support och sociala medier eftersom detta inte är ett säkert sätt att överföra information på. Känsliga personuppgifter är exempelvis information om etniskt ursprung, religiösa och politiska åsikter, hälsotillstånd eller medlemskap i fackförening. Tänk även på att inte skicka t.ex. personnummer, information om personliga förhållanden och sekretessbelagd information via e-post eller via supportfunktionen.

Vem har ansvaret för personuppgifterna?

Prorenata AB

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster och fullgöra våra åtaganden mot dig behöver vi hantera uppgifter om dig. I hela hanteringen av personuppgifter värnar vi din personliga integritet.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen. Vi raderar dem sedan på ett säkert sätt eller, i vissa fall, anonymiserar dem. Vi genomför regelbundet kontroller för att fastställa när personuppgifter ska raderas. Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål kommer den tid som dina uppgifter faktiskt sparas att variera beroende på omständigheterna.

Vilka kan se dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Prorenata kan dessutom komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Prorenata AB strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES (Europeiska Unionen/Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet). Uppgifterna kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, länder utanför EU/EES eftersom en del av våra leverantörer eller underleverantörer är internationella organisationer som SiteGround och Google. Prorenata AB kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå både inom och utanför EU/EES. Vill du veta om eller var dina personuppgifter överförs utanför EU/EES kan du kontakta vårt dataskyddsombud.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Varje enskild person äger sina egna personuppgifter, därför har du som enskild vissa rättigheter som Prorenata är skyldig att iaktta under vissa omständigheter. Enligt dataskyddslagstiftningen har du nedanstående rättigheter som du kan åberopa. För att åberopa dina rättigheter kan du kontakta dataskyddsombudet på dataskyddsombud@prorenata.se.

Rätt till tillgång

Enligt dataskyddsförordningen har du alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som Prorenata har registrerade om dig. Om du skickar en förfrågan via dataskyddsombud@prorenata.se kommer vi att skicka ett registerutdrag till dig som innehåller dina personuppgifter som vi behandlar samt en text som beskriver hur vi behandlar personuppgifterna. Det kommer normalt att ta maximalt en månad innan ett sådant registerutdrag skickas till dig.

Rätt till rättelse och begränsning

Om du anser att någon personuppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du begära att den rättas eller används på ett mer begränsat sätt i vissa fall. Kontakta i sådana fall dataskyddsombudet på dataskyddsombud@prorenata.se och förklara vad du anser är felaktigt och varför.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Under vissa omständigheter, t.ex. om dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt eller om du har återkallat ett samtycke du tidigare lämnat (om personuppgiftsbehandlingen stöder sig på samtycke) har du rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter.

Du har inte rätt att få dina personuppgifter raderade ifall Prorenata AB exempelvis:

Behöver behandla personuppgifterna för att utföra en uppgift av allmänt intresse, inom ramen för en avtalsrelation med dig, för arkivändamål, för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller försvara rättsliga anspråk.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som lagras av Prorenata AB om minst ett av följande villkor är uppfyllt:

Rätt till dataportabilitet

Du har ibland rätt att få ut dina personuppgifter i ett allmänt, strukturerat och maskinläsbart format och dessutom få dina personuppgifter förflyttad till en annan organisation (om tekniskt möjligt) ifall behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal. Kontakta vårt dataskyddsombud om du vill veta mer.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot Prorenata ABs behandling av dina personuppgifter och att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten. Du kan när som helst invända mot direktmarknadsföring och då kommer Prorenata AB att upphöra med marknadsföringen. Däremot kan en invändning inte påverka offentlighetsprincipen och andra parter kan fortfarande använda din information för marknadsföring.

Om vår behandling av dina personuppgifter sker med stöd av samtycke från dig har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst (detta påverkar dock inte den behandling som skett med stöd av ditt samtycke innan det återkallades) genom att kontakta oss.

Vi ber dig kontakta oss om du vill utöva någon eller några av dina rättigheter. Vill du begära ut dina uppgifter kan du ladda ner en registerutdragsblankett och skicka den via brev till oss. Den hittar du här:

Kontaktuppgifter

Vikarierande dataskyddsombud:

Jens Alm
Skeppsbron 30
111 30 Stockholm

dataskyddsombud@prorenata.se

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

Prorenata AB

    Kontakta oss

    För supportärenden hänvisar vi till Supporten (kräver inlogg) eller telefon 010-330 06 70.

    * Obligatoriskt fält

    Vi bjuder på kaka! Kakorna kommer bland annat från Cloudflare, en tjänst som hjälper sidan ladda snabbare. Du kan läsa mer om hur vi använder kakor i vår Intigritetspolicy